Zpětný odběr baterií a akumulátorů

Dosloužila Vám stará baterie a nevíte kam s ní? Do běžného komunálního odpadu určitě ne.

Než hodíte baterii do koše, zamyslete se nad důsledkem Vašeho jednání. Komunální směsný odpad neprochází tříděním. To, co doma vyhodíte do koše, se odveze na skládku nebo rovnou do spalovny.

Obecné informace

Dle zákona 185/2001 uvádíme na trh pouze baterie a akumulátory, které splňují předepsané normy chemických látek. Pokud bychom stanovené normy překročili, bude tato skutečnost vyznačena přímo na baterii či akumulátoru chemickým symbolem pro tento kov.

Máme dohodu o spolupráci při zajištění zpětného odběru přenosných baterií se společností ECOBAT s.r.o. Níže najdete informace o způsobu zajištění zpětného odběru, o možných negativních účincích látek v bateriích a akumulátorech a o významu grafického symbolu. Jsme zapsáni v Seznamu výrobců vedeného Ministerstvem životního prostředí. Plníme své povinnosti prostřednictvím kolektivního systému ECOBAT, s.r.o..

Zásady při zacházení s bateriemi a akumulátory:

  • Chraňte před dětmi.

  • Dodržujte správnou polaritu (+-), nezkratujte.

  • Nevhazujte do ohně, nerozebírejte.

  • Při pájení nesmí dojít k přehřátí baterie.

  • Nekombinujte baterie jiného typu nebo stáří, dochází k rychlejšímu vybití.

  • Baterie skladujte v suchu a teplotách mezi 5 °C - 25 °C.

  • Vybité baterie odevzdejte v naší prodejně MICRORISC s.r.o., Průmyslová 1275, 506 01 Jičín nebo v kterémkoliv místě zpětného odběru www.ecobat.cz nebo www.remabattery.cz.

 Pozor

Použité baterie a akumulátory nesprávně vyhazované s běžným odpadem, mohou vážně narušit životní prostředí. Po čase se z nich uvolňují škodlivé látky (zejména tzv. těžké kovy), které mohou znečistit půdu nebo spodní a povrchové vody. Těžké kovy obsažené v bateriích mají prokazatelně škodlivý vliv na lidské zdraví. Recyklací kovových látek obsažených v bateriích lze dosáhnout významných energetických a materiálových úspor primárních surovin.